Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kusje erop EHBO [01-09-2021]

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Kusje erop EHBO gevestigd te Eindhoven (KVK-nummer 74304283), te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities

 1. Klant: Iedere (rechts)persoon die zich inschrijft voor een cursus georganiseerd door Kusje erop EHBO. Inschrijven kan via de webshop van het Rode Kruis, per email, telefonisch, via het contactformulier op www.kusjeeropehbo.nl, via Facebook, Facebook Messenger of Whatsapp.
 2. Cursus: alle cursussen en workshops aangeboden door Kusje Erop EHBO die gecertificeerd worden door het Rode Kruis of waarvoor door het Rode Kruis of door Kusje erop EHBO een bewijs van deelname wordt verstrekt.
 3. Instructeur: degene die de cursus namens Kusje erop EHBO verzorgt. De instructeur is ten minste gecertificeerd door het Rode Kruis en zo nodig door de Nederlandse Reanimatie Raad.

3. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zoals vermeld op de website van Kusje erop EHBO en de webshop van het Rode Kruis zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Kusje erop EHBO behoudt zich het recht ten alle tijden de prijzen te wijzigen. Prijswijzingen gelden niet voor gesloten overeenkomsten.
 2. Cursussen zijn inclusief 21%BTW, verbandmateriaal en boeken zijn inclusief 9% BTW.
 3. Door zich in te schrijven voor een Rode Kruis EHBO cursus gaat de klant een betalingsverplichting aan Kusje erop EHBO aan.
 4. Binnen 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de cursus zonder kosten te annuleren. Dit valt onder het herroepingsrecht.
 5. Het herroepingsrecht vervalt indien de e-learning in Heartbeat gestart is of bij aanvang van de cursus als de cursus binnen 2 weken na aanmelding plaatsvindt.
 6. De betaling dient zo snel mogelijk, maar altijd binnen 1 week na factuurdatum plaats te vinden. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voorafgaand aan de cursus dient de factuur voorafgaand aan de cursus voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de factuur heeft Kusje erop EHBO het recht om de cursist voor de cursus uit te schrijven.
 7. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Kusje erop EHBO vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. Als de cursus nog niet betaald is, moet deze alsnog betaald worden.

4. Annuleren

[ In lijn met de inschrijvingsvoorwaarden zoals te lezen op de website van het rode kruis: shop.rodekruis.nl/inschrijvingsvoorwaarden ]

 1. Annulering door Kusje erop EHBO
  1. Kusje erop EHBO heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Kusje erop EHBO betaalde bedrag.
  2. Kusje erop EHBO zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.
  3. Wanneer een cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende aanmeldingen wordt ten alle tijden geprobeerd om de ingeschreven cursist naar (een) andere datum/data te verplaatsen. Indien niet binnen een termijn van 3 maanden een geschikte datum wordt gevonden wordt de inschrijving geannuleerd en ontvangt de cursist het inschrijfgeld terug.
 2. Annulering door de cursist
  1. Annuleringen dienen altijd via mail te gebeuren. Annuleringen per telefoon worden per mail bevestigd. In geval van annulering is de klant altijd administratiekosten ter hoogte van €35,- incl BTW verschuldigd.
  2. Verplaatsen naar een andere datum kan eenmalig kosteloos tot 1 maand voorafgaand aan de cursus. Bij meerdere keren verplaatsen wordt €35 administratiekosten gerekend.
  3. Verplaatsen binnen 1 maand voorafgaand aan de cursus wordt gezien als annuleren + opnieuw aanmelden met bijbehorende kosten.
  4. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de eerste cursusdag betaalt men € 35 administratiekosten (incl. btw) en ontvangt men volledige restitutie van het cursusgeld.
  5. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de eerste cursusdag heeft men recht op 50% restitutie van het cursusgeld. Hier wordt €35 administratiekosten (incl. btw) vanaf getrokken. Bij cursussen tot €70 betekent dit dat er geen restitutie meer plaatsvindt.
  6. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus heeft men geen recht op restitutie van het cursusgeld.
  7. Bij annuleren van een cursus met e-learning worden de door Kusje erop EHBO gemaakte kosten voor de e-learning in rekening gebracht als het herroepingsrecht is vervallen.
  8. Zowel voor particulieren als bedrijven geldt dat een cursist kosteloos te vervangen is door een andere cursist. Een eventuele e-learning moet wel opnieuw worden aangeschaft. Cursisten regelen onderling de betaling van het cursusgeld. Als de nieuwe cursist graag een nieuwe factuur wil wordt hier €35,- administratiekosten voor in rekening gebracht. In dat geval retourneert Kusje erop EHBO het cursusgeld aan de oorspronkelijke cursist.
  9. Annuleren is ten alle tijden kosteloos mogelijk in geval van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijk ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan. Dit geldt ook voor andere deelnemers bij een groepscursus. 
  10. In het geval van bijzondere omstandigheden beslist Kusje Erop over eventuele restitutie van cursusgeld.

5. Cursus op locatie

 1. Een cursus op locatie kan doorgaan als de ruimte aan een aantal eisen voldoet: voldoende ruimte om de stabiele zijligging uit te voeren, genoeg zitplaatsen voor alle cursisten en een televisie met HDMI aansluiting. Tevens moet de ruimte veilig zijn, de uitgang moet makkelijk te bereiken zijn. Honden, katten en andere huisdieren mogen tijdens de cursus niet loslopen in de ruimte waar de cursus plaatsvindt. Tijdens de cursus wordt er geen alcohol of drugs gebruikt en cursisten mogen niet onder invloed hiervan zijn. Indien de instructeur de situatie als niet veilig beoordeelt, verlaat de instructeur de ruimte. Er vindt in dat geval geen restitutie van cursusgeld plaats.

6. Certificaten

 1. De instructeur beoordeelt of de cursist competent is. Als dit niet het geval is wordt geprobeerd om tijdens de les(sen) competentie te bereiken. Als dit niet lukt, is het mogelijk om tegen meerprijs een extra les te volgen. Als de instructeur beoordeelt dat de cursist niet competent is, krijgt de cursist geen certificaat. Het niet verstrekken van een certificaat geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.

7. Aanschaf van verbandmateriaal

 1. Verbandmateriaal kan tijdens of na afloop van de cursus direct bij de instructeur van Kusje erop EHBO aangeschaft worden.
 2. Indien er onvoldoende verbandmateriaal beschikbaar is probeert Kusje erop EHBO het verbandmateriaal persoonlijk bij de klant te leveren. Indien dit niet mogelijk is wordt het verbandmateriaal per post verstuurt waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn tenzij anders overeen gekomen.
 3. Verbandmateriaal aangeschaft tijdens of na afloop van de cursus tot een bedrag van €50 kan niet geretourneerd of geruild worden. Bij aankopen met een waarde van €50 of meer geldt een bedenktijd van 14 dagen. Indien de klant het product wil retourneren dient het product ongeopend en onbeschadigd te zijn. Eventuele verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant.
 4. Producten met het logo van Kusje erop EHBO mogen niet aan derden doorverkocht worden.

8. Privacy

 1. Gegevens zoals verstrekt bij aanmelding worden door Kusje erop EHBO opgeslagen gedurende maximaal 3 jaar. Na deze 3 jaar worden de gegevens geanonimiseerd of vernietigd. Contactgegevens worden gebruikt om cursisten na 1 en 2 jaar een cursus voor verlenging of verdieping aan te bieden.
 2. Gegevens worden indien nodig voor certificering gedeeld met het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en het Oranje Kruis.

9. Aansprakelijkheid

 1. Kusje erop EHBO is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een cursus, tenzij Kusje erop EHBO opzet of grove schuld kan worden verweten.