Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kusje erop EHBO [28-04-2022]

1. Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Kusje erop EHBO gevestigd te Eindhoven (KVK-nummer 74304283), te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.    Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Kusje erop EHBO heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website van Kusje erop EHBO zijn gepubliceerd. Wanneer een klant een bestelling plaatst via mail, website Kusje erop EHBO of de webshop van het Rode Kruis, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2. Definities

1.    Kusje erop EHBO: de eenmanszaak Kusje erop EHBO die via de webshop van het Nederlandse Rode Kruis, op www.kusjeeropehbo.nl, op www.firstaideindhoven.nl, via social media EHBO cursussen en workshops aanbiedt aan bedrijven en particulieren.

2.    Klant: Iedere (rechts)persoon die zich inschrijft voor een cursus georganiseerd door Kusje erop EHBO. Inschrijven kan via de webshop van het Rode Kruis, per email, via het contactformulier op www.kusjeeropehbo.nl en op www.firstaideindhoven , via Facebook, Facebook Messenger of Whatsapp. Het is niet mogelijk om ter plaatste voor een cursus aan te melden.

Onder klanten worden ook verstaan: bedrijven, verenigingen, groepen etc. die via EHBO op locatie / het B2B-formulier van het Rode Kruis, of via Kusje erop EHBO door Kusje erop EHBO een cursus (op locatie) laten verzorgen.

3.    Cursus: alle cursussen en workshops of enige andere bijeenkomst verzorgd door Kusje Erop EHBO met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

4.    Instructeur: degene die de cursus namens Kusje erop EHBO verzorgt. De instructeur is ten minste gecertificeerd door het Rode Kruis en zo nodig door het Oranje Kruis en / of de Nederlandse Reanimatie Raad.

5.    Groepstraining: een cursus voor een groep mensen zonder open inschrijving op een in overleg geplande datum. Hieronder vallen ook incompany trainingen en privécursussen. De cursus kan zowel op locatie van Kusje erop EHBO plaatsvinden of op een door de klant verzorgde locatie.

3. Betalingsvoorwaarden

1.    Alle prijzen zoals vermeld op de website van Kusje erop EHBO en de webshop van het Rode Kruis zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Kusje erop EHBO behoudt zich het recht ten alle tijden de prijzen te wijzigen. Prijswijzingen gelden niet voor gesloten overeenkomsten.

2.    Cursussen zijn inclusief 21%BTW, verbandmateriaal en boeken zijn inclusief 9% BTW.

3.    Door zich in te schrijven voor een Rode Kruis EHBO cursus gaat de klant een betalingsverplichting met Kusje erop EHBO aan.

4.    Binnen 2 weken na aanmelding is het mogelijk om de cursus zonder kosten te annuleren. Dit valt onder het herroepingsrecht.

5.    Het herroepingsrecht vervalt indien de e-learning in Heartbeat gestart is of wanneer de cursus binnen 2 weken plaatsvindt.

6.    Voor individuele inschrijvingen geldt dat de betaling zo snel mogelijk, maar altijd binnen 1 week na factuurdatum plaats te vinden. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voorafgaand aan de cursus dient de factuur voorafgaand aan de cursus voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de factuur heeft Kusje erop EHBO het recht om de cursist voor de cursus uit te schrijven.

7.    De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Kusje erop EHBO vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. Als de cursus nog niet betaald is, moet deze alsnog betaald worden.

4. Annuleren

1.    Annulering door Kusje erop EHBO

1.    Kusje erop EHBO heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Kusje erop EHBO betaalde bedrag. Uitgezonderd van terugbetaling zijn situaties zoals beschreven onder 4.2.

2.    Kusje erop EHBO zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

3.    Wanneer een cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende aanmeldingen wordt ten alle tijden geprobeerd om de ingeschreven cursist naar (een) andere datum/data te verplaatsen. Indien niet binnen een termijn van 3 maanden een geschikte datum wordt gevonden wordt de inschrijving geannuleerd en ontvangt de cursist het inschrijfgeld terug.

 

 

 

2.    Verplichtingen voor de cursist

1.    Het is niet toegestaan om tijdens de cursus alcohol of drugs te gebruiken of onder invloed hiervan te zijn. Een cursist mag met zijn/haar gedrag het normale verloop van een cursus niet hinderen.

2.    Huisdieren en kinderen < 12 jaar zijn bij de cursus niet toegestaan. Bij een cursus op locatie mogen huisdieren niet loslopen op de plaats waar de cursus wordt gegeven.

3.    Bij een cursus op locatie moet de locatie veilig zijn. Op de leslocatie moet voldoende ruimte zijn om de te oefenen handelingen uit te kunnen voeren. Als richtlijn geldt hiervoor ten minste 3×3 m2 per 3 cursisten.

4.    Bij een cursus met e-learning moet de cursist de e-learning voor aanvang de cursus hebben afgerond

5.    De cursist is op tijd bij de cursus. Laatkomers kunnen niet meer worden toegelaten, ook niet in geval van overmacht.

6.    Wanneer aan bovenstaande verplichtingen niet wordt voldaan zal de cursist in de cursus geweigerd worden of verzocht worden de cursus te verlaten. Bij een cursus op locatie zal de instructeur de locatie verlaten. In deze gevallen is er geen recht op teruggave van cursusgeld of op kosteloze verplaatsing naar een cursus op een ander moment.

7.    Het is alleen mogelijk om een complete cursus te volgen. Certificaten van elders gevolgde opleidingen / BHV-trainingen geven geen recht op vrijstelling van bepaalde onderdelen. Bij meerdaagse cursussen is het niet mogelijk om een volgende cursusdag te volgen wanneer de daaraan voorafgaande cursusdag(en) niet zijn voltooid.

 

3.    Annulering door de cursist bij cursussen met individuele inschrijving

1.    Annuleringen dienen altijd via mail te gebeuren. Annuleringen per telefoon worden per mail bevestigd. In geval van annulering is de klant altijd administratiekosten ter hoogte van €35,- incl BTW verschuldigd.

2.    Verplaatsen naar een andere datum kan eenmalig kosteloos tot 1 maand voorafgaand aan de cursus. Bij meerdere keren verplaatsen wordt €35 administratiekosten gerekend.

3.    Verplaatsen binnen 1 maand voorafgaand aan de cursus wordt gezien als annuleren + opnieuw aanmelden met bijbehorende kosten.

4.    Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de eerste cursusdag betaalt men € 35 administratiekosten (incl. btw) en ontvangt men volledige restitutie van het cursusgeld.

5.    Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de eerste cursusdag heeft men recht op 50% restitutie van het cursusgeld. Hier wordt €35 administratiekosten (incl. btw) vanaf getrokken. Bij cursussen tot €70 betekent dit dat er geen restitutie meer plaatsvindt.

6.    Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus heeft men geen recht op restitutie van het cursusgeld.

7.    Bij annuleren van een cursus met e-learning worden de door Kusje erop EHBO gemaakte kosten voor de e-learning in rekening gebracht als het herroepingsrecht is vervallen.

8.    Zowel voor particulieren als bedrijven geldt dat een cursist kosteloos te vervangen is door een andere cursist. Een eventuele e-learning moet wel opnieuw worden aangeschaft. Cursisten regelen onderling de betaling van het cursusgeld. Als de nieuwe cursist graag een nieuwe factuur wil wordt hier €35,- administratiekosten voor in rekening gebracht. In dat geval retourneert Kusje erop EHBO het cursusgeld aan de oorspronkelijke cursist.

9.    In het geval van bijzondere omstandigheden beslist Kusje erop EHBO over eventuele restitutie van cursusgeld.

 

5. Groepstraining

1.    Een groepstraining kan geboekt worden via Kusje erop EHBO (mail, website, social media etc) en via EHBO op locatie van het Rode Kruis. Bij een aanvraag voor EHBO op locatie (B2B-formulier) bij het Rode Kruis stuurt het Rode Kruis de aanvraag door naar Kusje erop EHBO. Wanneer de klant met het aanbod van Kusje erop EHBO akkoord gaat, geldt de klant niet langer als een klant van het Rode Kruis, maar als van Kusje erop EHBO.

2.    Voor cursussen direct geboekt via Kusje erop EHBO gelden de prijzen zoals vermeldt op de websites van Kusje erop EHBO of zoals met de klant afgesproken.

3.    Voor cursussen geboekt via EHBO op locatie van het Rode Kruis gelden de prijzen voor individuele cursisten.  De korting zoals vermeldt op de website is in dit geval niet van toepassing.

4.    Voor een cursus waarbij een prijs per persoon wordt betaald geldt een minimaal aantal deelnemers van 4 personen wanneer deze op de locatie van Kusje erop EHBO wordt gegeven en een minimaal aantal deelnemers van 6 wanneer de cursus op een door de klant verzorgde locatie wordt gegeven. Voor reanimatiecursussen geldt een minimum aantal deelnemers van 6 op de locatie van Kusje erop EHBO en 9 op de locatie van de klant.

Voor cursussen geldt een maximum van 12 cursisten en voor workshops een maximum aantal van 14 cursisten.

5.    De factuur voor een groepstraining wordt achteraf opgemaakt op basis van het vooraf afgesproken aantal cursisten. Wanneer er meer cursisten deelnemen dan afgesproken, worden de kosten voor deze cursist(en) aan de factuur toegevoegd.

6.    Wanneer een cursist niet aan de cursus deelneemt is er geen restitutie voor het cursusgeld van die cursist mogelijk. Indien er meerdere trainingen voor 1 klant worden gegeven kan de cursist deelnemen aan een andere training als daar een plaats overblijft. Het is niet mogelijk om de cursus op een andere moment in te halen (behalve wanneer opnieuw een cursus wordt geboekt) of om aan te sluiten bij eenzelfde cursus met open inschrijving.

7.    Het is ten alle tijden mogelijk om een cursist kosteloos te laten vervangen door een andere cursist. Een eventuele e-learning moet wel opnieuw worden aangeschaft.

6. Certificaten

1.    De instructeur beoordeelt of de cursist competent is. Als dit niet het geval is wordt geprobeerd om tijdens de les(sen) competentie te bereiken. Als dit niet lukt, is het mogelijk om tegen meerprijs een extra les te volgen. Als de instructeur beoordeelt dat de cursist niet competent is, krijgt de cursist geen certificaat. Het niet verstrekken van een certificaat geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.

7. Aanschaf van verbandmateriaal

1.    Verbandmateriaal kan tijdens of na afloop van de cursus direct bij de instructeur van Kusje erop EHBO aangeschaft worden.

2.    Indien er onvoldoende verbandmateriaal beschikbaar is probeert Kusje erop EHBO het verbandmateriaal persoonlijk bij de klant te leveren. Indien dit niet mogelijk is wordt het verbandmateriaal per post verstuurt waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn tenzij anders overeen gekomen.

3.    Verbandmateriaal aangeschaft tijdens of na afloop van de cursus tot een bedrag van €50 kan niet geretourneerd of geruild worden. Bij aankopen met een waarde van €50 of meer geldt een bedenktijd van 14 dagen. Indien de klant het product wil retourneren dient het product ongeopend en onbeschadigd te zijn. Eventuele verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant.

4.    Producten met het logo van Kusje erop EHBO mogen niet aan derden doorverkocht worden.

7. Privacy

1.    Gegevens zoals verstrekt bij aanmelding worden door Kusje erop EHBO opgeslagen gedurende maximaal 3 jaar. Na deze 3 jaar worden de gegevens geanonimiseerd of vernietigd. Contactgegevens worden gebruikt om cursisten na 1 en 2 jaar een cursus voor herhaling, verlenging of verdieping aan te bieden.

2.    Gegevens worden indien nodig voor certificering gedeeld met het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en het Oranje Kruis.

9. Aansprakelijkheid

1.    Kusje erop EHBO is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een cursus, tenzij Kusje erop EHBO opzet of grove schuld kan worden verweten.